Real Madrid chỉ ghi được 1 quả phạt đền sau 34 lần!A Shuai: Chúng tôi quá may mắn khi trở thành Dartar Jasabola

Real Madrid chỉ ghi được 1 quả phạt đền ở 34 phát!An Shuai: Chúng tôi quá tệ [Daftar Jasabola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 29 tháng 9Đội trong 1-2 tại nhà