Quan chức của Manchester United: Axit nucleic của Link đã bị cô lập và sẽ vắng mặt trong cuộc bầu cử.

Quan chức của Manchester United: Axit nucleic của Link đã bị cô lập và sẽ vắng mặt trong cuộc bầu cử.